Klubbens stadgar


Dannemora Motor Cykel Klubb


STADGAR

Stadgar instiftade den 25 mars 1993

Reviderade 2004 och den 18 november 2016


Klubben

Dannemora MCK är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för motorcyklister i alla åldrar och som har till ändamål att genom olika träffar, möten, friluftsliv och utflykter verka för en god kamratanda, för gott omdöme och med säkerheten främst vid framförande av motorcykel i trafiken.


§ 1

Dannemora MCK:s angelägenheter handhas av styrelsen bestående av 7 st. ordinarie ledamöter och suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet.

Ordinarie för en tid av 2 år och suppleanterna 1år.

Av de ordinarie väljs första året 4 st. och det andra året 3 st.

Begynnelseåret väljs 4 st. på 2 år och de övriga 3 på 1 år.

Suppleanter väljs på 1 år.

Årsmötet utser ordförande och kassör, resterande funktioner till styrelsearbetet utses av styrelsen vid konstituerande möte efter årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig vid minst 4 ledamöter närvarande.


§ 2

Årsmötet beslutar om vem/vilka som ska vara firmatecknare för klubben.


§ 3

För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning utser årsmötet 2 st. ordinarie revisorer samt 1 st. revisorsuppleant.

Dessa väljs på 1 år och behöver inte vara medlemmar i  Dannemora MCK.


§ 4

Årsmötet ska hållas tidigast den 30 september och senast den 30 november och skall vara utlyst senast fyra veckor innan datum för mötet.


§ 5

Motioner skall vara styrelsen till handa senast 30 dagar innan årsmötet.


§ 6

Medlemsavgifterna beslutas av årsmötet.


§ 7

Ändringar av stadgarna måste ske av 2 st årsmöten.

Extra årsmöte kan hållas senast tre månader innan eller tidigast tre månader efter ordinarie årsmöte.

Innan ändring av stadgarna kan godkännas skall ändringarna ha godkänts med enkel majoritet vid föregående års årsmöte eller vid extra årsmöte.

För att besluta om ändringarna krävs 2/3 av rösterna på det kommande årsmötet.

Extra årsmöte behandlar endast det ärende mötet avser.


§ 8

Valberedningen bestående av 3 personer, väljs av årsmötet för en tid av 1 år.


§ 9

Medlem inväljes av styrelsen efter ansökan därtill.

Genom beslut på ordinarie möte kan medlem kallas hedersmedlem.

Klubben kommer att tillämpa ett års provmedlemskap.


§ 10

10:1   Medlem som icke i den ordningen föreningens stadgar föreskriver, erlagd årsavgift eller på annat sätt brutit mot dessa stadgar eller handlat illojalt, kan av styrelsen uteslutas ur Dannemora MCK.


10:2   Uteslutning får ej verkställas innan vederbörande fått tillfälle att yttra sig i ärendet inom en tid av minst 14 dagar.


10:3   Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak delgivas vederbörande snarast möjligt efter beslut.


10:4   Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med Dannemora MCK söka ändring i beslutet vid ordinarie möte i nära anslutning till offentligtgörandet av beslutet.


10:5   Skulle beslutet återkallas, blir medlemmen åter fullvärdig medlem vilket också innebär att stadgarna ska följas.


§ 11

Medlem erlägger en årsavgift enligt årsmötesbeslut. Inbetalning sker till Dannemora MCK:s bankgiro under februari månad.

Hedersmedlem erlägger ej årsavgift.


§ 12

Styrelsen skall verka för Dannemora MCK:s framåtskridande, tillvarata dess intressen och vara dess ansikte utåt.


12:1   Ordförande är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dess stadgars efterlevnad samt tecknar avtal för Dannemora MCK.

I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in.


12:2   Sekreteraren skall föra och förvara protokoll över styrelsens beslut, skall registrera och förvara inkommande skrivelser, skall om ordförande icke annorlunda bestämmer, underteckna alla skrivelser och förvara kopior av dessa.


12:3   Kassör skall uppbära alla inkomster och anslag, skall handha alla utbetalningar för Dannemora MCK och föra kassabok för alla räkenskaper och även handha medlemsmatrikeln.


§ 13

I övrigt fördelas uppgifterna bland styrelsen ledamöter enligt styrelsens bestämmande, om ej särskilda skäl föreligger.


§ 14

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.


§15

Disposition av klubbens tillgångar.

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överföras till någon lämplig institution med anknytning till motorcyklar.

Beslut härom fattas i samband med klubbens upplösning.